Upravit stránku

Obchodné podmienky Propart, s.r.o.

Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Otváracia doba:
Pondelok - Piatok : 7:30 - 16:00
Sobota: 8:00 - 12:00

Propart, s.r.o.
IČO: 36556611
IČ DPH: SK2021787350
DIČ: 2021787350

Dohľad vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č. : 037/7720 001, 037/7720 034
e-mail: nr@soi.sk

Postup pri objednávaní:

Zákazník si môže objednávať tovar cez:
shop.propartsro.sk
email: propartsro@propartsro.sk
telefón na čísle: 035 7693335
osobne na predajni

Pri nakupovaní cez elektronický obchod je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

 • meno a priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa. Firma / živnostník,: obchodný názov, adresa sídla, IČO, IČ DPH, bankové spojenie
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • objednaný tovar, presný typ a počet

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy:

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve, resp. objednávke a uvedený v našej ponuke. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v nepoškodenom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

Dodanie tovaru:

Objednaný tovar Vám doručujeme:

 • kuriérom na dobierku
 • vlastnou dopravou
 • individuálne pri nadrozmerných a atypických zásielkach
 • vyzdvihnutie osobne na predajni

Približný čas dodania tovaru je uvedený pri jednotlivých produktoch. V praxi je tovar spravidla dodaný do 2-3 pracovných dní ak je tovar skladom. Tovar je poistený. V prípade že naša spoločnosť nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch - o čom bude zákazníka informovať - objednáva ho u dodávateľa na základe objednávky zákazníka.

Platobné podmienky:

Ceny tovarov sú bežne uvedené vrátane DPH, pri väčších strojoch a zariadeniach určených na poľnohospodársku výrobu a pre firemný segment môžu byť uvádzané bez DPH.

 • Platba za dobierku sa môže uskutočniť pri preprave kuriérom
 • Platba v hotovosti v prípade osobného odberu
 • Uhradenie faktúry vopred

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Podmienky storna - poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Ak výrobok nespĺňa Vaše očakávania, máte možnosť nám tento výrobok vrátiť v lehote 14 pracovných dní. Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez akejkoľvek zrážky, okrem nákladov na prepravu. V tejto lehote nám môžete výrobok zaslať späť na vlastné náklady, spolu s faktúrou.

Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka. Tovar zašlite doporučene a tovar u prepravcu poistite na kúpnu cenu výrobku. Tovar posielajte doporučene a poistený (nie na dobierku) za nasledujúcich podmienok:

 • tovar by mal byť vrátený v pôvodnom obale
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania mimo rozsahu primeraného odskúšania tovaru, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom účtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Špecifické zariadenia ako postrekovače, vysokotlakové čističe a podobné zariadenia ktoré slúžia na dopravu tekutých chemikálií odporúčame skúšať len s vodou alebo vhodnou neutrálnou tekutinou ktorá trvale neznečistí zariadenie a je vhodná na odskúšanie produktu.

Miešačky a podobné zariadenia na miešanie, premiešanie sypkých a tekutých materiálov odporúčame skúšať len s neutrálnymi materiálmi ktoré nie sú abrazívne, nevytvoria trvalé znečistenie a nepoškodia kupovaný produkt.

Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú sumu v plnej výške v čo najkratšom termíne na účet kupujúceho - najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Predávajúci vráti zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Záruka:

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ pri tovare nie je v záručnom liste uvedené inak.

Všetky výrobky na našich stránkach majú:

 • zákonom stanovenú záručnú lehotu
 • zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
 • záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek
 • platný záručný list na územie SR

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia.
Náklady na dopravu výrobkov hradí užívateľ. Avšak ak sa na vrátený výrobok vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom).
Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému prístroju fotokópiu faktúry.
Upozornenie: zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje, alebo sa len čiastočne vzťahuje na vonkajšie poškodenie výrobku (napríklad mechanickým poškodením, mrazom, a pod), na škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu, škody spôsobené používaním, ktoré bráni dobrému zachovaniu tovaru, škody spôsobené používaním nezodpovedajúcich prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 • nesprávnym a nezodpovedajúcim použitím výrobku
 • nesprávnym skladovaním
 • chyby súvisiace s externou príčinou (napríklad mechanickým poškodením, mrazom, a pod.)

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.

Osobitné podmienky záruky pre záhradnú techniku a náradie MTD, WOLF-GARTEN, Cub Cadet stanovené výrobcom

Na výrobky značky MTD, WOLF-Garten, Cub Cadet sa poskytuje záruka so záručnou dobou, ako je uvedené v osobitných podmienkach záruky pre výrobky značky MTD, WOLF-Garten, Cub Cadet, a v záručnom liste, za podmienok dodržania spôsobu uvedenia do prevádzky, používania a skladovania výrobku v súlade s platnými podmienkami a normám, ako aj návodom na obsluhu výrobku. Záručná doba začína plynúť dňom predaja výrobku zákazníkovi.

Základná záručná doba pre nový výrobok, ktorý nie je používaný v rámci podnikania alebo inej podnikateľskej činnosti, ani na výkon povolania, sú dva roky.

Záručná doba pre nový výrobok, ktorý je používaný v rámci podnikania alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo na výkon povolania, je jeden rok.

Záručná doba na použitý výrobok je jeden rok.

Záručná doba pre systém prístrojov WOLF-Garten multi-Star je 10 rokov.

Nové prístroje Cub Cadet 1000, kosačky na trávu Triloy, ktoré nebudú používané v rámci podnikania alebo inej podnikateľskej činnosti, ani na výkon povolania, ako aj na nové prístroje programu WOLF Expert, ktoré nebudú používané v rámci podnikania alebo inej podnikateľskej činnosti, ani na výkon povolania, môže byť poskytnutá záruka s predĺženou záručnou dobou tri roky. Predpokladom pre poskytnutie tejto predĺženej záruky je registrácia zákazníka na internetovej stránke:

https://b2c.wolf-garten.eu, https://b2c.cubcadet.eu za podmienok tam uvedených. Registrácia sa musí uskutočniť do 60 dní odo dňa predaja výrobku. Pokiaľ registrácia nebola vykonaná vôbec, alebo nebola vykonaná včas podľa stanovených podmienok, platí dĺžka záručnej doby podľa predchádzajúcich ustanovení.

Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) môže zákazník uplatniť buď u predajcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Aktuálny zoznam autorizovaných servisných stredísk je k dispozícii u predajcu a na internetovej stránke dodávateľa:

www.wolf-garten.com, www.mtdproducts.eu, www.cubcadet.eu.

Zákazník je povinný uplatniť reklamácie bez zbytočného odkladu po zistení vady aby nedochádzalo k jej zhoršovaniu, najnekôr však do konca záručnej doby. Zákazník je pri reklamácii povinný preukázať oprávnenie na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady predložením čistého a kompletného výrobku s výrobným štítkom, vrátane príslušenstva, originálu dokladu o kúpe, prípadne aj vyplneného a potvrdeného originálu záručného listu. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie spolupracovať pri overení existencie reklamovanej závady.

Predajca a autorizované servisné stredisko je povinné zabezpečiť vykonanie záručnej opravy v zákonom stanovenej lehote. Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po prijatí reklamácie u predajcu, resp. v autorizovanom servisnom stredisku.

V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od riadneho uplatnenia reklamácie do dňa určeného k prevzatiu výrobku po vykonaní záručnej opravy.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným a nevhodným používaním výrobku, používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, používaním výrobku na iný účel, než na aký je určený, nesprávnym alebo nedbanlivým zaobchádzaním s výrobkom, vinou obsluhy výrobku, chybnou montážou alebo chybným uvedením do prevádzky zo strany zákazníka, neodbornými zmenami alebo opravami výrobku vykonanými tretími osobami, iným neodborným zásahom do výrobku, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnou údržbou, zanedbaním údržby výrobku, použitím nevhodných náhradných dielov a príslušenstva, použitím nevhodného paliva, zrejmým preťažením výrobku v dôsledku prekročenia hornej hranice výkonu, bežným mechanickým opotrebovaním dielov spôsobeným prevádzkou výrobku, ako aj na poškodenie výrobku v dôsledku znečistenia, nehodou alebo živelnou pohromou. Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady výrobku ktoré znižujú hodnotu výrobku alebo obmedzujú jeho použiteľnosť len v nepatrnom rozsahu.

Do záruky nespadajú práce spojené s čistením výrobku, základnou údržbou výrobku, ošetrovaním výrobku alebo nastavením výrobku, ktoré môže vykonať obsluha a ktoré sú uvedené v návode na obsluhu.

V prípade použitého výrobku sa záruka nevzťahuje na vadu, na ktorú bola poskytnutá zľava.

Za bežné opotrebovanie dielov spôsobených prevádzkou výrobku sa považuje najmä opotrebovanie:

Dielov, ktoré režú, drvia, rozdeľujú, pohybujú alebo vedú látky a materiály (napr. Nože akéhokoľvek druhu, sekáče, brity, ostria, pílové listy, kovadliny, nákovky, nožové kotúče, vyžínače, rezné lanká, zhŕňacie lišty a dopravné závitovky pre snežné frézy, vyhadzovacie kanály a pod.), prvkov prenášajúcich silu (napr. Klinové remene, ozubené remene, iné remene, reťaze, bowdenové lanká a pod.), trecích plôch bŕzd a spojok, ložísk, elektrických dielcov (napr. Spínače a relé, žiarovky, signalizačné svetlá, kontrolky, kabeláž a pod.), kolies (napr. Pneumatiky, kolesá s pásovým dopravníkom, podporné kladky a pod.), náterov, motorov (najmä všetky pohyblivé diely, všetky diely, vystavené pôsobeniu výfukových plynov, štartovacie zariadenie, elektrické a elektronické dielce, vzduchové filter, zapaľovacie sviečky a koncovky zapaľovacieho kábla a pod.), zdrojov energie (akumulátory, batérie), ako aj ostatných dielov, ku ktorých opotrebovanie bežne dochádza pri prevádzke výrobku, (najmä skrutkové spoje, metlové štetiny, umývacie stierky, gumové čeľuste, drevené časti násad a pod.)

Práva zo záruky nemožno uplatniť v prípadoch, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku, ako aj v prípadoch, kěd sa reklamovaný výrobok nestotožňuje s výrobkom uvedeným v predložených dokladoch.

Pri vybavovaní reklamácií sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákon o ochrane spotrebiteľa.

Zodpovednosť za vady predaného tovaru

Propart, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Propart, s.r.o.však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 Občianskeho zákonníka). Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže Propart, s.r.o. poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
Ak Propart, s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto nezodpovedáme za jeho prípadné vady. Ak však Propart, s.r.o. o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Propart, s.r.o. zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť spoločnosti všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Všeobecné podmienky reklamácie

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli), nesprávnym napájacím napätím, nesprávny palivom, nesprávnym mazivom, neodborným zásahom do výrobku.

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

-je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať kúpu.

-je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),

- v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej ozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

Vybavením reklamácie je:

 • odovzdanie opraveného výrobku
 • vrátenie kúpnej ceny
 • vyplatenie primeranej zľavy
 • písomná výzva na prevzatie plnenia
 • alebo odôvodnené zamietnutie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v prevádzkarni predávajúceho.
Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v prevádzkarni predávajúceho,

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (pozri praktickú radu dole); bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova;
počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú nevyhnutné pre spracovanie, doručenie objednávky a vystavenie faktúry. Pokiaľ nám užívateľ tieto údaje neposkytne, sme nútení objednávku zrušiť. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými podmienkami predaja.

Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník

-v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

-v prípade, že je podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, IČO, DIČ, IČDPH v prípade keď je platiteľom DPH.

Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode.

Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.

Zákazník je oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
-opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
-likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
-likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
-blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu zákazníka.

Práva zákazníka podľa omožno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
- spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
- využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
- poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu.

Obmedzenie práv zákazníka podľa zákona predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje zákazníka prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

Telefonický kontakt:
Zákaznícky servis: 0800 122 413
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

Príslušné zákony, legislatíva:

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

* Všetky zákony sú aktualizované v znení neskorších predpisov.

Nahoru

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií